Disclaimer

BuzzBlokjes.nl besteedt veel zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gepubliceerde data en prijzen in de webshop. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. BuzzBlokjes.nl en toeleveranciers zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of problemen veroorzaakt door het verspreiden van de informatie via internet of door technische storingen. 

Deze webshop bevat hyperlinks naar de websites van derden. Het gebruik van deze websites is voor risico van de gebruiker. BuzzBlokjes.nl wijst alle aansprakelijkheid voor de inhoud van deze websites af.

 
Algemene voorwaarden
Algemene huurvoorwaarden BuzzBlokjes.nl

Artikel 1 Algemeen

1.1 De algemene huurvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, aanvaardingen, overeenkomsten en andere handelingen, die betrekking hebben op de ter beschikking stelling van een huurobject en het in verband daarmee verlenen van diensten door verhuurder.

1.2 Afwijkingen en/of aanvullingen op de algemene voorwaarden gelden slechts indien zij schriftelijk tussen verhuurder en huurder zijn overeengekomen, en gelden bovendien uitsluitend voor de huurovereenkomst waarbij de afwijkende bedingen worden gemaakt. De toepasselijkheid van enige andere algemene voorwaarden of bedingen is uitgesloten, behoudens voor zover die algemene voorwaarden of bedingen door verhuurder schriftelijk en uitdrukkelijk zijn aanvaard.

1.3 De algemene voorwaarden gelden ook voor andere huurovereenkomsten, inclusief vervolg- of aanvullende overeenkomsten, waarbij huurder en verhuurder, dan wel hun rechtsopvolger(s), partij zijn.

Artikel 2 Huurprijs en zekerheid

2.1 Alle prijzen van de zijde van verhuurder zijn inclusief BTW. De verschuldigde BTW wordt apart in rekening gebracht. Voor zover voor het ter beschikking stellen van het huurobject door verhuurder kosten moeten worden gemaakt, bijvoorbeeld transportkosten, kan verhuurder deze ook apart huurder in rekening brengen. Minimale huurperiode (MVP) is 1 week en betreft alle artikelen.

2.2 Indien storting door huurder van een waarborgsom is overeengekomen, kan verhuurder het ter beschikking stellen van het huurobject opschorten totdat de waarborgsom ten volle is voldaan. De waarborgsom wordt terugbetaald aan huurder na het einde van de huurovereenkomst, zonder vergoeding van rente en onder verrekening met hetgeen verhuurder van huurder uit welke hoofde ook te vorderen heeft.

2.3 Indien naar het redelijke oordeel van verhuurder de financiële positie van huurder daartoe aanleiding geeft, is huurder verplicht op eerste verzoek van verhuurder onverwijld (al dan niet aanvullende) zekerheid ten genoegen van huurder te stellen voor de nakoming van de verplichtingen van huurder uit hoofde van de huurovereenkomst. Laat huurder na tijdig genoegzame zekerheid te stellen dan is verhuurder gerechtigd de huurovereenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

2.4 De huurprijs is gebaseerd op normaal gebruik van het materiaal, wat geen extra slijtage aan het materiaal met zich meebrengen en die de verhuurder als normaal ervaart. Indien dit niet het geval mocht zijn, is de huurder verplicht dit vroegtijdig te melden, zodat de mogelijkheid voor de verhuurder bestaat de huurprijs dientengevolge aan te passen. Eventuele kosten, die zich bij het achterwege laten van bovengenoemde meldingsplicht mochten voordoen, zullen in het geheel doorberekend worden aan de huurder.

2.5 Bij het bepalen van de huurtijd worden alle dagen (ook zaterdagen, zondagen en vrije dagen) meegerekend en telt een gedeelte van een dag als voor een hele dag. Huurder is verplicht de gehuurde goederen uiterlijk op de dag en op het tijdstip dat de overeenkomst eindigt aan verhuurder te retourneren, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen .

2.6 Indien voor het gebruik van het huurobject een vergunning nodig is, draagt, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, huurder zorg voor tijdige verkrijging van de vergunning.

Artikel 3 Beschikbaarstelling en aanvaarding

3.1 Bij aanvang van de huurovereenkomst dient huurder het gehuurde materiaal zelf bij de verhuurder op te halen en bij het einde van de overeenkomst dient huurder het gehuurde terug te bezorgen, tenzij tussen partijen schriftelijk is overeengekomen dat verhuurder zich met het brengen en/of terughalen van het gehuurde materiaal zal belasten. Indien dit het geval is, zullen de kosten van brengen en/of terughalen van het gehuurde materiaal aan huurder in rekening worden gebracht.

3.2 Indien partijen zijn overeengekomen dat verhuurder het gehuurde materiaal aan huurder zal bezorgen, zal verhuurder ernaar streven het gehuurde materiaal op de overeengekomen leveringsdatum te bezorgen. Indien verhuurder om welke reden dan ook het gehuurde materiaal niet tijdig aan het adres van huurder aflevert, zal huurder geen recht hebben op vergoeding van schade ten gevolge van het niet tijdig bezorgen van het gehuurde door verhuurder.

3.3 Indien huurder bij het laden en/of lossen van het gehuurde materiaal gebruik maakt van diensten van de werknemers van verhuurder, geschiedt dat voor eigen risico van huurder. Verhuurder is niet aansprakelijk voor door huurder geleden schade ten gevolge van door deze werknemer gemaakte fouten.

3.4 Bij het in ontvangst nemen van het huurobject althans onverwijld daarna dient huurder zorgvuldig het huurobject op deugdelijkheid, gaafheid en volledigheid te onderzoeken. Indien huurder daarbij gebreken of tekorten ontdekt, dient hij deze uiterlijk binnen drie werkdagen na ontdekking zowel telefonisch als schriftelijk aan verhuurder te melden. Gebreken, die huurder niet tijdig heeft gemeld, kunnen geen grond vormen voor vermindering van de huurprijs, ontbinding van de huurovereenkomst of vergoeding van schade.

3.5 Huurder dient het gehuurde materiaal in dezelfde staat terug te bezorgen als waarin hij het materiaal heeft ontvangen bij de aanvang van de huur.

 Artikel 4 Betaling

4.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, moet huurder alle betalingen aan verhuurder vooraf giraal of contant verrichten, zonder dat huurder gerechtigd is zich op enige korting, schuldvergelijking of compensatie te beroepen.

4.2 Indien schriftelijk is overeengekomen dat er niet contant betaald behoeft te worden, dient de huurder de factuur te betalen binnen 8 dagen na factuurdatum. De betaling dient te geschieden, zonder verrekening en/of compensatie op de bankrekening van de verhuurder. Alle afnemers zijn gehouden aan 8 dagen.

4.3 Indien betaling na de afgesproken termijn nog niet is gedaan, zal er een compensatie rente van 1% per maand worden betaald door huurder. Alle buitengerechtelijke incassokosten komen voor rekening van de huurder. De verhuurder kan naast deze kosten tevens nakoming of vervangende schadevergoeding vorderen. BuzzBlokjes.nl is gerechtigd een bedrag van € 10,– per sommatie aan administratiekosten in rekening te brengen.

4.4 Indien van toepassing kan de huurder aan de verhuurder een automatische incasso opdracht geven.

 Artikel 5 Gebruik

5.1 Huurder is verplicht het gehuurde materiaal overeenkomstig de bestemming te gebruiken en goed te verzorgen.

5.2 Het is huurder niet toegestaan veranderingen aan het gehuurde materiaal aan te brengen.

5.3 Zonder schriftelijke toestemming van verhuurders is huurder niet gerechtigd het gehuurde weder te verhuren of aan anderen in gebruik of in bruikleen af te staan.

5.4 Huurder dient verhuurder onmiddellijk in kennis te stellen indien beslag wordt gelegd op huurders roerende of onroerende goederen of op het gehuurde materiaal indien huurders faillissement wordt uitgesproken, indien hem (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend of anderszins het beheer over zijn vermogen verliest, of indien huurder voornemens is te emigreren. In geval van beslag is huurder verplicht om de beslagleggende instantie onverwijld inzage te geven van de onderhavige huurovereenkomst.

5.5 Huurder is verplicht de verhuurder te allen tijde toegang te geven tot het gehuurde materiaal voor onderhoud enz. voor zover van toepassing.

 
Artikel 6 Aansprakelijkheid/Schade/Verlies

6.1 Huurder is verplicht elke schade en elk gebrek aan het gehuurde materiaal onmiddellijk aan verhuurder te melden. Zonder schriftelijke toestemming van verhuurder mag huurder niet tot reparatie/vervanging overgaan. Veranderingen aan of reparatie van het gehuurde materiaal zal uitsluitend door verhuurder in eigen beheer kunnen geschieden.

6.2 Indien het gebrek of de schade aan het gehuurde materiaal buiten schuld van huurder is ontstaan, heeft huurder slechts recht op vervanging van het betreffende materiaal gedurende de verdere duur van de overeenkomst. Verhuurder is nimmer aansprakelijk voor enige geleden schade ten gevolge van enig gebrek en/of schade aan het gehuurde materiaal.

6.3 Onverminderd het elders in de voorwaarden bepaalde, geldt voor de aansprakelijkheid voor schade van verhuurder jegens huurder uit hoofde van of in verband met (een) huurovereenkomst(en) tussen verhuurder en huurder dat: verhuurder niet aansprakelijk kan worden gehouden voor derving van inkomsten en kosten in verband met onderbreking, stilstand en/of weer op gang brengen van een bedrijf of een werk of een gedeelte van het bedrijf of het werk.

6.4 Alle schade aan het gehuurde materiaal ten gevolge van onvakkundige behandeling hiervan door huurder of door derden aan wie het huurder het gehuurde ten gebruik heeft afgestaan en alle andere schade ten gevolge van enige oorzaak die niet als normale slijtage kan worden beschouwd, wordt door verhuurder voor rekening van huurder gerepareerd.

6.5 Indien huurder buiten staat is om, om welk reden dan ook, het gehuurde materiaal aan verhuurder terug te (laten) bezorgen, is huurder verplicht aan verhuurder een door verhuurder te bepalen schadevergoeding te betalen, ter grootte van (in ieder geval) de vervangingswaarde van het gehuurde materiaal.

6.6 Na ontdekking van een gebrek, tekort of beschadiging aan het huurobject, zet huurder het gebruik ervan niet voort dan na overleg met verhuurder. Laat huurder (tijdig) overleg met verhuurder na, dan komt of blijft schade als gevolg van voortgezet gebruik van rekening van huurder.

6.7 Huurder dient een eventueel geheel of gedeeltelijk verlies (het uit zijn macht geraken) of geheel of gedeeltelijk vergaan in fysieke zin van het huurobject onverwijld na ontdekking ervan aan verhuurder te melden en verder aan verhuurder alle medewerking, die deze in verband met het verlies of het vergaan behoeft, te verlenen. Van een vergaan is mede sprake indien de kosten van herstel van een beschadiging aan het huurobject naar het oordeel van verhuurder de huurwaarde van het huurobject op dat moment in het economisch verkeer overtreffen.

6.8 De huurder wordt aansprakelijk gehouden ongeacht of hij aan het verlies diefstal, of het onbruikbaar of waardeloos maken van het gehuurde goed onderdelen en/of toebehoren schuld heeft. De huurder is verplicht preventieve maatregelen te nemen ter voorkoming van diefstal van de gehuurde goederen, gezien het feit dat de huurder een teruggaafplicht heeft, welke niet wordt opgeheven, zelfs niet door toeval, of ingreep van een derde.

6.9 Als huurder zelf een deel van het gehuurde materiaal kwijt raakt, dan zal in overleg met verhuurder naar een oplossing worden gezocht.

Artikel 7 Risico

7.1 Het gehuurde materiaal is gedurende de looptijd van de huurovereenkomst voor risico huurder. Verhuurder is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe dan ook ontstaan welke het gehuurde na de in ontvangstneming door huurder mocht oplopen, noch voor indirecte schade. Voor schade die aan de huurder of aan derden direct of indirect ingevolge het gebruik van het gehuurde materiaal zou kunnen ontstaan, is verhuurder evenmin aansprakelijk, zelfs niet indien deze schade het gevolg zou zijn van het verwerken van ondeugdelijk materiaal of van het bestaan van een constructiefout in het gehuurde materiaal. Huurder is gehouden verhuurder schadeloos te stellen en te vrijwaren voor alle vorderingen welke derden tegen verhuurder ter zake van door of met het gehuurde veroorzaakte schade aanhangig te maken.

7.2 Huurder is verplicht zich aan de in de door BuzzBlokjes.nl beschikbaar gestelde handleidingen met huurregels en tips te houden.

 
Artikel 8 Toerekenbare tekortkomingen c.q. tussentijdse beëindiging van de overeenkomst

8.1 Indien partijen zijn overeengekomen dat verhuurder het gehuurde materiaal bij de beëindiging van deze overeenkomst door huurder zal ophalen bij huurder, dient huurder een opzegtermijn van minimaal 24 uur in acht te nemen.

8.2 Verhuurder kan deze overeenkomst, zonder dat sommatie of ingebrekestelling vereist is, met onmiddellijke ingang beëindigen indien huurder geen gevolg geeft aan het verzoek van verhuurder de waarborgsom aan te vullen of indien de huurder enige andere verplichting uit deze overeenkomst niet of niet behoorlijk nakomt. Huurder is hierbij van rechtswege in gebreke en dient alle nog lopende verplichtingen uit hoofde van de gesloten overeenkomst onverminderd na te komen.

8.3 Verhuurder kan deze overeenkomst eveneens met onmiddellijke ingang beëindigen zonder dat sommatie of ingebrekestelling vereist is, indien beslag wordt gelegd op huurders onroerende of roerende goederen of op het gehuurde materiaal, indien huurder (voorlopig) surseance van betaling wordt verleend, indien huurder in staat van faillissement wordt verklaard of anderszins het beheer over zijn vermogen verliest of indien huurder overlijdt of Nederland metterwoon verlaat.

8.4 Wijzigingen en/of aanvullingen en/of (gedeeltelijke) annuleringen van deze overeenkomst, zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

8.5 Alle geschillen voortvloeiende uit of in verband staand met de onderhavige overeenkomst, zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

 

Artikel 9 Toepasselijk recht en bevoegd rechter

9.1 Op de huurovereenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

9.2 Alle geschillen die over of naar aanleiding van de huurovereenkomst ontstaan, geschillen over het bestaan en de geldigheid daarvan daaronder begrepen, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in ‘s-Hertogenbosch

Artikelen blijven te allen tijde eigendom van BuzzBlokjes.nl

 
Verzenden & retourneren
Verzendkosten
Alle sets worden verhuurd zonder originele doos. Wel worden de originele bouwinstructies meegeleverd. Het LEGO pakket wordt per pakket verpakt in een grote plastic krat. De verzendkosten zijn, €12.50 per set. Voor dat bedrag sturen we de set naar je toe  en zorgen we ook voor een gratis retourlabel. Je hebt dus geen verdere kosten om de set weer te retourneren. Als je uit de buurt van Veldhoven komt is het verstandiger om voor afhalen te kiezen, zo bespaar je de verzendkosten.

Levertijden
We doen ons uiterste best om continu een leuk verhuur aanbod te garanderen voor onze leden. Als je een set wilt bestellen, wil je natuurlijk weten of een pakket op voorraad is. Als een pakket op voorraad is heb je het pakket binnen 2-3 werkdagen in huis binnen Nederland. Om ons te kunnen houden aan deze levertijden is het van belang dat je kiest voor betaalmethode iDeal of Bankoverschrijving. In alle andere gevallen wachten we eerst totdat we je betaling binnen hebben. Kies je ervoor om het pakket af te halen dan staat het pakket binnen 24u voor je klaar in Veldhoven.

Op voorraad, levertijd 2-4 werkdagen.
We hebben ten minste één exemplaar van de door jou gekozen set in ons magazijn liggen. Mochten we onverhoopt toch onvoldoende voorraad hebben om je order snel te verzenden, dan nemen we direct contact met je op.

Uitgeleend.
De set is momenteel verhuurd en niet beschikbaar. Kijk eens tussen de sets die wél beschikbaar zijn of kom op een later moment terug om te kijken of de set beschikbaar is. Of neem contact met ons op als je deze zou willen reserveren.

Bezorging op zaterdag
De meeste pakketten verzenden we met PostNL. Zij bezorgen ook post en pakketten op zaterdag.

Je LEGO set traceren:
Zodra we je bestelling hebben verzonden, ontvang je hiervan een bevestiging. In deze bevestigingsmail vind je ook een traceercode zodat je je pakket online kunt volgen.

Pakket Retourneren naar BuzzBlokjes.nl:
Als je je pakket wil terugsturen dan gebruikt u het bijgevoegde retourlabel en plakt dit over het huidige label. 

Betaal methoden

Bij BuzzBlokjes.nl kun je uitsluitend met iDeal betalen. Wil je liever contant betalen bij afhalen? Neem dan contact met ons op!